Obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Kondor, s.r.o.

 1. Základní ustanovení
  • Tyto OP obchodní společnosti Kondor s.r.o., se sídlem Výpadová 1538, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČ 41695747, DIČ CZ41695747, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3821 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu.
  • Internetový obchod je prodávajícím provozován na www.kondor.cz, kde jsou uvedeny další informace o prodávajícím v sekci „O společnosti“.
  • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel s tím, že:
   • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
   • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
  • Kupující zasláním objednávky či poptávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s těmito OP souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě zaslání objednávky či poptávky.
  • Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  • Platné znění OP je umístěno na www stránkách prodávajícího v sekci „Obchodní podmínky“. Zároveň jsou k dispozici k nahlédnutí na jednotlivých kamenných prodejnách prodávajícího.
  • Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
  • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, ale podnikatel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 2. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce přistupuje kupující do svého uživatelského účtu.
  • Ze svého uživatelského účtu kupující provádí zadávání požadavků na zboží a služby.
  • Při registraci na webové stránce a při zadávání požadavků na zboží případně i služeb, je kupující povinen uvádět všechny údaje pravdivě.
  • Údaje v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
  • Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání či poptávání zboží a případně i služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  • Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu kupujícího.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu, hardwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.
 3. Sdělení před uzavřením smlouvy (Prodávající sděluje, že...)
  • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.
  • Prodávající může požadovat úhradu zálohy před započetím plnění a to v případě požadavku kupujícího na poskytnutí služeb (dělení, ohýbání, doprava apod.), jsou-li kupujícím vyžadovány případně pokud jsou nutné pro řádné splnění požadavku kupujícího prodávajícím.
  • Ceny zboží jsou na internetových stránkách prodávajícího uváděny vždy bez a s DPH. Ceny za služby či ceny spojené s dodáním zboží jsou stanoveny až po obdržení objednávky / poptávky s ohledem na charakter poskytovaných služeb. O výsledné ceně je kupující informován tak, že:
   • pokud kupující zaslal objednávku (nebo tzv. rychlou poptávku), pak je informován telefonicky prodejcem
   • pokud kupující zaslal poptávku, pak je informován zasláním cenového návrhu zpět do klientského účtu kupujícího
  • Náklady spojené s dodáním a vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se kupující zavazuje zcela uhradit prodávajícímu.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případě smlouvy:
   • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
   • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
   • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost – to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
   • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
   • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
   • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
   • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 4. Smlouva
  • Pro vyplnění požadavku objednávky či poptávky na zboží vyplní kupující příslušný formulář ve webovém rozhraní obchodu. Formulář obsahuje zejména informace o požadavku na zboží (požadavek / y na zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a způsob úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného či poptávaného zboží.
  • Před odesláním objednávky či poptávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno průběžně kontrolovat a měnit údaje, které kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat od objednávky či poptávky. Objednávku či poptávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce či poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení požadavku toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce nebo poptávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází takto:
   • pokud kupující zvolil variantu objednávky nebo tzv. rychlé poptávky, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy prodávající po obdržení objednávky kupujícího informuje o celkové ceně, která může být povýšena o cenu za služby, pokud jsou kupujícím požadovány, a kterou kupující bude hradit prodávajícímu společně s cenou za zboží
   • pokud kupující zvolil variantu poptávky, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena potvrzením cenového návrhu, který je prodávajícím kupujícímu odeslán na klientský účet kupujícího, o čemž je informován elektronickou poštou na adresu elektronické adresy kupujícího a zároveň formou SMS zprávy (pokud je telefonní číslo v systému správně zadáno)
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně OP).
  • Kupující souhlasí s použitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití telekomunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si kupující hradí sám.
 5. Odstoupení od smlouvy
  • Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
  • Pro odstoupení od smlouvy spotřebitel může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  • V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě, že kupující je podnikatelem, tedy zboží a služby nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 6. Cena
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.
  • Veškerá vyobrazení zboží jsou ilustrativní a prodávající nenese odpovědnost za případné nesrovnalosti.
  • Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny vždy bez a s DPH.
  • Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. A to zejména v případě, kdy s ohledem na požadované množství došlo ke změně ceny u dodavatele zboží.
  • o Garance ceny zejména nevzniká pouhým vložením zboží do košíku bez odeslání požadavku (objednávka/poptávka). Cena zboží se na e-shopu může změnit a změna ceny se projeví i na zboží v košíku.
  • Ceny za služby uvedené na webovém rozhraní jsou ceny jednotkové za konkrétní typ služby. V případě poskytnutí konkrétní služby za účelem plnění zakázky, bude celková cena služby potažmo ceny za celkové plnění oznámena dle bodu 3. A+B) těchto OP.
  • Ceny uvedené na webovém rozhraní jsou platné pro všechny zákazníky při objednání přes e-shop. Ceny při nákupu na kamenných pobočkách jsou stejné, ale oproti e-shopu se mohou lišit v době změn cen vlivem časových prodlev datových přenosů.
  • Zákaznící se zákaznickou slevou musí být pro zobrazení správných cen přihlášeni do svého uživatelského účtu na e-shopu.
  • Zákazníci se zákaznickou slevou, ale bez uživatelského účtu na e-shopu musí provést registraci.
   • Zákazníkům s IČ budou účty propojeny a sleva se jim zobrazí na e-shopu obvykle následující pracovní den po registraci.
   • Zákazníci bez IČ mohou o sloučení účtů požádat kontaktováním na adrese kondor@kondor.cz
  • Ceny označené na webovém rozhraní jako „akční“, platí pouze do vyprodání zásob nebo po dobu časově omezenou.
  • Podnikateli, kterému prodávající garantuje slevu vyšší, než která je uvedena na webovém rozhraní, musí být pro zobrazení „jeho“ cen přihlášen ve svém klientském účtu.
 7. Platební podmínky
  • Cenu za zboží a služby dle smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit jedním z níže uvedených způsobů. Konkrétní způsob platební podmínky si může prodávající zvolit na webovém rozhraní při tvorbě objednávky nebo poptávky.
  • Způsoby platebních podmínek:
   • platba v hotovosti či kartou na prodejně, kterou si kupující zvolil jako místo pro osobní odběr při učinění objednávky či poptávky s tím, že kupující bere na vědomí, že až v okamžiku zaplacení bude objednávka připravována a následně předána kupujícímu (tento typ platby není zpoplatněn)
   • platba převodem na fakturu na základě uzavřené celoroční smlouvy opravňující kupujícího k odběru zboží a služeb na fakturu s předem dohodnutou dobou splatností faktury s tím, že objednávka bude připravována v momentě uzavření smlouvy dle bodu 4. a s tím spojený bod 3. A+B) těchto OP (tento typ platby není zpoplatněn)
   • platba převodem předem na základě vystavené proforma faktury, která bude kupujícímu odeslána v momentě uzavření smlouvy dle bodu 4. a s tím spojený bod 3. A+B) těchto OP, kupující bere na vědomí, že až v okamžiku připsání příslušné částky bude objednávka připravována a následně předána kupujícímu (tento typ platby není zpoplatněn)
   • platba přes internetové rozhraní banky s tím, že kupující bere na vědomí, že až v okamžiku připsání příslušné částky bude objednávka připravována a následně předána kupujícímu (tento typ platby není zpoplatněn)
   • platba na dobírku přepravci při převzetí zboží s tím, že kupující bere na vědomí, že tento způsob platby je možný pouze v kombinaci s dopravou společnosti DPD (za tento typ platby účtujeme poplatek 50 Kč bez DPH, 60,50 Kč s DPH)
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v momentě uhrazení ceny za zboží a služby a předá ji kupujícímu osobně při převzetí zboží anebo ji zašle poštou (týká se způsobu platby převodem na fakturu).
 8. Dodací podmínky
  • Termín dodání je stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
  • Způsob dodání si kupující volí na webovém rozhraní a to buď formou osobního odběru z konkrétní prodejny anebo formou dodání ze strany prodávajícího, přičemž kupující je povinen vyplnit adresu místa dodání a kontaktní informace na osobu zboží přebírající (zejména telefonní spojení).
  • Nepřevezme-li kupující zboží (platí při osobním odběru kupujícím anebo dopravě zajištěné ze strany prodávajícího), je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
  • V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo ve smlouvě potvrzeno, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem dodání.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Skladová dostupnost - zobrazení v elektronickém obchodu
   • Zobrazované skladové množství zboží na jednotlivých pobočkách je orientační s ohledem na to, že je na e-shopu aktualizováno přibližně jednou půl hodiny. Dostupnost zboží nad rámec skladových zásob sdělíme na individuální dotaz.
   • Rezervace zásob nevzniká na základě vložení do košíku ani odeslání poptávky. Zboží je zarezervováno prodejcem až po zkontrolování položek poptávky.
   • Zobrazený počet dnů dostupnosti zboží na pobočkách převozem ze společných zásob je počet pracovních dnů, který je standardně horní hranicí pro převoz zboží z centrálních zásob bezplatnou interní dopravou Kondor na konkrétní pobočku. Počet dnů je počítán od chvíle, kdy je s prodejcem zakázka odsouhlasena a v případě, že je vyžadována záloha, jsou tyto peníze přijaty ve prospěch firmy Kondor s.r.o.
 9. Provozní doba
  • Objednávat či poptávat zboží a služby přes webové rozhraní je možno 24 hodin 7 dní v týdnu.
  • Zpracování objednávek či poptávek ze strany prodávajícího je prováděno vždy v pracovní dny (společnosti Kondor, s.r.o.) od 7:00 do 15:30 hod.
  • Kontaktování kupujícího prodávajícím se uskutečňuje nejpozději následující druhý pracovní den od obdržení objednávky či poptávky.
 10. Odpovědnost za vady a jakost při převzetí
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady, a že zejména v době, kdy kupující věc převzal má prodávané zboží užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Po skončení šesti měsíců musí však kupující prokázat, že vada existovala již v době převzetí.
  • V případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené v § 1261 z.č. 89/2012 Sb. při převzetí kupujícím, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou. Není-li takový postup možný nebo kupující neodstoupí od smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu se smlouvou věděl a rozpor se smlouvou sám způsobil.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, ze které si objednané zboží kupující fyzicky odebral. V případě dodání zboží dopravou prodávajícího, uplatňuje kupující práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese sídla společnosti.
  • Při komunikaci s konkrétní provozovnou, na které kupující uplatňuje práva z vadného plnění, kupující prodávajícímu sdělí povahu reklamace a číslo faktury / dokladu za účelem potvrzení o zakoupení zboží u prodávajícího.
  • Prodávající vystaví spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje – a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí spotřebitel.
  • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
  • Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky, SMS zprávou nebo emailem.
  • V případě uznané reklamace prodávajícím zajišťuje prodávající dopravu na své náklady a to jak zboží určeného k reklamaci, tak zboží splňující původní požadavek kupujícího.
 11. Práva a povinnosti
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu (včetně fotografií, videí) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím stranám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 12. Ochrana osobních údajů
  • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány za účelem splnění objednávky či poptávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dále pak s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.
  • Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů viz https://www.kondor.cz/ochrana-osobnich-udaju/t-453/
 13. Záruka na zboží a servis
  • V případě uplatnění záruky na zboží zakoupené u nás slouží jako servisní místo ta pobočka, kde bylo zboží zakoupeno. Pozáruční servis na zboží zakoupené u nás zprostředkujeme po dohodě s centrálním marketem v Radotíně.
 14. Elektronická evidence tržeb
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 15. Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů
  • Zpětný odběr elektrozařízení:
   • S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci.
   • Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
   • Při osobním odběru nového spotřebiče je tedy možné elektrospotřebiče stejného typu bezplatně odevzdat v kterékoli z našich prodejen (tj. kus za kus) kdykoli během provozní doby.
   • Požadavek na odvoz a likvidaci starého spotřebiče při nákupu s dopravou lze uvést do poznámky v objednávce tak, aby mohl být našimi pracovníky následně domluven termín a další podmínky odvozu spotřebiče. Odvoz je rovněž možné dohodnout na kondor@kondor.cz
   • Zpětný odběr použitého elektrozařízení zajišťuje KONDOR, s.r.o. bezplatně.
  • Zpětný odběr baterií a akumulátorů:
   • Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v kterékoli naší prodejně KONDOR, s.r.o., a to kdykoli během provozní doby.
   • Znak přeškrtnuté popelnice na bateriích a akumulátorech vás upozorní, že nepatří do směsného odpadu, ale na místa k tomu určená.
   • Pokud je navíc vyznačen symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že baterie obsahují zvláště nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

Tyto OP nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2021